Právní služby

Záběr našich právních služeb je široký

Korporátní právo

 • zakládání obchodních společností
 • valné hromady a schůze orgánů obchodních společností
 • akvizice a fúze
 • právní due diligence
 • zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností

Smluvní právo

 • příprava smluvní dokumentace
 • revize smluvní dokumentace
 • všeobecné obchodní podmínky

Právo a nemovitosti

 • kupní a darovací smlouvy
 • nájemní a pachtovní smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcných břemen, služebností
 • advokátní úschova kupní ceny
 • komplexní právní servis pro realitní kanceláře a developery

Vymáhání pohledávek

 • předžalobní výzvy
 • zastupování v soudním, exekučním a insolvenčním řízení

Pracovní právo

 • pracovní smlouvy
 • pracovní řády a vnitřní předpisy
 • náhrada škody
 • odměňování zaměstnanců
 • propouštění zaměstnanců

Rodinné právo

 • předmanželské smlouvy
 • komplexní služby při rozvodu manželství
 • výživné pro nezletilé děti
 • výživné pro zletilé děti
 • určování a popírání otcovství

Veřejné zakázky

 • poradenství pro dodavatele
 • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • zastupování před správními soudy

Zastupování v řízeních před soudy
a správními orgány

 • zastupování před soudy ve věcech občanskoprávních, pracovních, rodinných, obchodních a správních
 • zastupování v exekučním řízení a insolvenčním řízení
 • zastupování před správními orgány (např. přestupková komise)
 • zastupování v rozhodčích řízeníc

Contact Us About Your Case